Lịch trình các sự kiện

January 15 - February 04, 2019  Vị trí: Crown Casino, Melbourne
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - Opening Event Flight 1 #1
Buy-in: 1,025 AUD
H.O.R.S.E #2
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event Flight 2 #1
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event Flight 3 #1
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event Flight 4 #1
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event Flight 5 #1
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event Day 2 #1
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Shot Clock Shootout #3
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha #4
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event Day 3 #1
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Mix Max #5
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Six Max #6
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Accumulator Day 1 Flight 1 #8
Buy-in: 1,025 AUD
8 Game Mixed Event #7
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Accumulator Day 1 Flight 2 #8
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Accumulator Day 1 Flight 3 #8
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Challenge Day1 #9
Buy-in: 24,000 AUD
No Limit Hold'em - Accumulator Day 2 #8
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Bounty Event #10
Buy-in: 1,800 AUD
No Limit Hold'em - Challenge Day2 #9
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 1 Flight 1 #11
Buy-in: 10,000 AUD
No Limit Hold'em - Accumulator Day 3 #8
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Challenge #12 Day 1
Buy-in: 48,500 AUD
No Limit Hold'em - Terminator #13
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 1 Flight 2 #11
Buy-in: 10,000 AUD
No Limit Hold'em - Hyper Turbo #14
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Challenge #12 Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 1 Flight 3 #11
Buy-in: 10,000 AUD
No Limit Hold'em - Pot Limit Omaha
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 2 #11
Buy-in: 0 AUD
Pot Limit Omaha Hi-Lo #16
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em #17
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 3 #11
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - The Aussie Millions Tournament of Champions #18
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha #19
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Six Max Shot Clock #21
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Challenge #20 Day 1
Buy-in: 98,000 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Day 4 #11
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Deep Freeze #22 Day 1
Buy-in: 1,300 AUD
No Limit Hold'em - Challenge #20 Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Six Max #23
Buy-in: 4,700 AUD
No Limit Hold'em - Deep Freeze #22 Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Main Event Final Day #11
Buy-in: 0 AUD
Pot Limit Omaha #24 Day 1
Buy-in: 24,000 AUD
No Limit Hold'em - Shot Clock #25
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Deep Freeze #22 Day 3
Buy-in: 0 AUD
Pot Limit omaha #26
Buy-in: 4,700 AUD
No Limit Hold'em - Shot Clock Teams #27
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha #24 Day 2
Buy-in: 0 AUD

The Hendon Mob