Lịch trình các sự kiện

December 05 - 16, 2015  Vị trí: Hilton Prague Hotel, Prague
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
#2 No Limit Hold'em - Turbo
Buy-in: €500
#6 No Limit Hold'em Eureka Main Event - Day 1A
Buy-in: €1,000
#7 8 game
Buy-in: €5,000
#8 No Limit Hold'em - Prague Poker Cup - Flight 1A
Buy-in: €300
#9 No Limit Hold'em -Turbo
Buy-in: €1,000
#10 Pot Limit Omaha
Buy-in: €500
#12 No Limit Hold'em - Turbo - 8 handed + 6 handed
Buy-in: €2,000
#13 No Limit Hold'em - Hyperturbo
Buy-in: €500
#16 No Limit Hold'em - Hyperturbo
Buy-in: €1,000
#19 No Limit Hold'em - Super High Roller
Buy-in: €48,500
#27 No Limit Hold'em - Full Tilt Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination
Buy-in: €100
#26 No Limit Hold'em - Full Tilt Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination
Buy-in: €100
#25 No Limit Hold'em - Full Tilt Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination
Buy-in: €100
#24 No Limit Hold'em - Hyperturbo
Buy-in: €500
#23 No Limit Hold'em -Turbo
Buy-in: €2,000
#21 Quintuple Draw - A-5 Triple, 2-7 Triple, Badugi, Badacey, Badeucey - 6 Handed
Buy-in: €500
#20 Pot Limit Omaha - 8 Handed
Buy-in: €1,000
#18 No Limit Hold'em -Shootout
Buy-in: €500
#32 Limit Holdem - 8 handed - Turbo
Buy-in: €300
#36 No Limit Hold'em - Hyperturbo
Buy-in: €1,000
#34 No Limit Hold'em - Super Holdem Turbo
Buy-in: €100
#33 Pot Limit Sextuple Omaha - 6 handed
Buy-in: €500
#31 No Limit Hold'em -Eureka - High Roller
Buy-in: €2,000
#38 No Limit Hold'em EPT Main Event - Day 1A
Buy-in: €5,000
#40 No Limit Hold'em -Turbo
Buy-in: €500
#41 Razz
Buy-in: €500
#43 No Limit Hold'em - Deepstack - Big Ante
Buy-in: €1,000
#47 No Limit Hold'em - Turbo
Buy-in: €300
#50 No Limit Hold'em - High Roller - 8 Handed - Single Day Event
Buy-in: €25,000
#52 Limit - Stud Hi/Low - 8 Handed
Buy-in: €500
#53 Pot Limit Omaha - Turbo
Buy-in: €1,000
#54 No Limit Hold'em - Turbo - 8 handed
Buy-in: €2,000
#55 No Limit Hold'em - Hyperturbo
Buy-in: €500
#64 No Limit Hold'em - Full Tilt Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination
Buy-in: €100
#65 No Limit Hold'em - Full Tilt Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination
Buy-in: €100
#66 No Limit Hold'em - Full Tilt Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination
Buy-in: €100
#67 No Limit Hold'em - Turbo
Buy-in: €300
#68 No Limit Hold'em - Hyperturbo
Buy-in: €1,000
#59 PL - Omaha - 8 Handed
Buy-in: €5,000
#62 No Limit Hold'em - Women's Event
Buy-in: €200
#61 Limit - 7 Card Stud
Buy-in: €500
#60 No Limit Hold'em - Seniors Event
Buy-in: €1,000
#58 Chess and No Limit Hold'em - Mixed Tournament
Buy-in: €200
#57 No Limit Hold'em -Turbo
Buy-in: €500
#63 No Limit Hold'em
Buy-in: €2,000
#73 No Limit Hold'em - Single Draw - Deuce to Seven, Draw - 6 Handed
Buy-in: €500
#78 No Limit Hold'em -Hyperturbo
Buy-in: €5,000
#77 No Limit Hold'em -Turbo - Win the Button!
Buy-in: €300
#75 No Limit Hold'em - Turbo - Unlimited Rebuys - Deuces Wild
Buy-in: €100
#74 No Limit Hold'em - Single Re-Entry - Day 1
Buy-in: €1,000
#72 No Limit Hold'em - Seniors Event
Buy-in: €200
#71 Pot Limit Omaha 8
Buy-in: €5,000
#70 No Limit Hold'em -Turbo - High Hand Instant Win
Buy-in: €500
#82 No Limit Hold'em -Prague Open - Flight 1A
Buy-in: €200
#87 No Limit Hold'em - Hyperturbo - Bounty
Buy-in: €500
#86 No Limit Hold'em -Turbo Bounty
Buy-in: €1,000
#85 No Limit Hold'em - Turbo Double Board - One Winner per hand
Buy-in: €100
#84 Quadruple Stud - 7 Stud High, 7 Stud Hi/Lo, 7 Stud Razz, 7 Super Stud Hi/Lo - 6 Handed
Buy-in: €500
#83 No Limit Hold'em -Deepstack
Buy-in: €500
#81 No Limit Hold'em -High Roller - 8 Handed
Buy-in: €10,000
#88 No Limit Hold'em -Turbo - Irish Holdem
Buy-in: €100
#89 No Limit Hold'em -Deepstack - 8 Handed - Day 1
Buy-in: €2,000
#90 PL - Omaha Hi/Lo - 8 Handed
Buy-in: €500
#91 No Limit Hold'em - Turbo - Allin or Fold - Antes Only
Buy-in: €100
#92 No Limit Hold'em -Turbo
Buy-in: €300
#93 No Limit Hold'em -Turbo - Win the Button - 6 handed
Buy-in: €1,000
#94 No Limit Hold'em -Turbo - 6 handed
Buy-in: €5,000
#95 No Limit Hold'em - Merry Christmas - EPT Main Event Turbo
Buy-in: €300
#96 No Limit Hold'em - Turbo - 6 handed
Buy-in: €2,000
#97 No Limit Hold'em - Happy New Year - Hyperturbo
Buy-in: €100

The Hendon Mob