Lịch trình các sự kiện

August 16 - 28, 2016  Vị trí: Casino Barcelona, Barcelona
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - PokerStars Cup Day 1A (Event #6)
Buy-in: €400
No Limit Hold'em - Single Re-Entry Day 1 (Event #7)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #8)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #9)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #10)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Estrellas Main Event Day 1A (Event #5)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #13)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #15)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Super High Roller 8 Handed Day 1 (Event #16)
Buy-in: €48,500
No Limit Hold'em - Seniors Event Day 1 (50+) (Event #17)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Womens' Event (Event #18)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - Hyperturbo Bounty 8 Handed (Event #22)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Estrellas High Roller Day 1 (Event #21)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - EPT Main Event Day 1A (Event #24)
Buy-in: €5,000
Limit - Stud Hi/Lo & Omaha Hi/Lo (Event #25)
Buy-in: €500
8 Game (Event #26)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #31)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Single Re-Entry 8 Handed (Event #33)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed (Event #34)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Day 1 (Event #36)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #37)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #38)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo Day 1A (Event #40)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #46)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo Win the Button (Event #45)
Buy-in: €300
Limit - Stud Hi/Lo - 8 handed (Event #42)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - Turbo - 8 Handed (Event #44)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - 8 Handed Day 1 (Event #48)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed Day 1 (Event #49)
Buy-in: €10,000
H.O.R.S.E. - 8 Handed (Event #50)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - PokerStars Open Day 1A (Event #51)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - Hyperturbo Bounty 8 Handed (Event #52)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #55)
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #58)
Buy-in: €1,000
Pot Limit Razz - Turbo (Event #57)
Buy-in: €200
Pot Limit Omaha - Turbo 8 Handed (Event #56)
Buy-in: €5,000
Pot Limit Omaha Hi/Lo - 8 Handed (Event #54)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Deepstack 8 Handed Day 1 (Event #53)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo Edition of EPT Main Event (Event #59)
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - Turbo Bounty 8 Handed (Event #60)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #61)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #62)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #63)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Super Hyperturbo (Event #64)
Buy-in: €1,000

The Hendon Mob