Lịch trình các sự kiện

December 08 - 19, 2016  Vị trí: Hilton Prague Hotel, Prague
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - PokerStars Cup Day 1A
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - 8-Handed Day 1 (Event #2)
Buy-in: €10,000
Eureka Main Event Day 1A
Buy-in: €1,000
H.O.R.S.E. (Event #8)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo (Event #9)
Buy-in: €1,000
Pot Limit Omaha
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - Hi/Lo Turbo (Event #12)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #13)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #16)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #23)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #24)
Buy-in: €500
Quintuple Draw - 6-Handed (Event #21)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha Day 1 (Event #20)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Shootout (Event #18)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Super High Roller Day 1
Buy-in: €48,500
No Limit Hold'em - Eureka High Roller Day 1
Buy-in: €2,000
Limit Hold'em - 8-Handed Turbo (Event #29)
Buy-in: €300
Pot Limit Omaha - 6-Handed Sextuple Omaha (Event #30)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Women's Event (Event #31)
Buy-in: €200
Super Hold'em - Turbo (Event #33)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #35)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - EPT Main Event Day 1A
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #38)
Buy-in: €500
Razz (Event #39)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Deepstack Big Ante (Event #41)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #45)
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #54)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - 8-Handed Turbo (Event #53)
Buy-in: €2,000
Pot Limit Omaha - Turbo Win the Button (Event #52)
Buy-in: €1,000
Seven Card Stud - Hi/Lo (Event #51)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - 8-Handed (Event #49)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Flipout (Event #60)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Flipout (Event #61)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Turbo (Event #63)
Buy-in: €300
Pot Limit Omaha - Lazy Rivers Turbo (Event #62)
Buy-in: €200
Seven Card Stud (Event #58)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Progressive Knockout (Event #64)
Buy-in: €2,000
Pot Limit Omaha - 8-Handed Day 1 (Event #57)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #56)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em Day 1 (Event #59)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo Highest Hand Instant Win (Event #66)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - 8-Handed (Event #67)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #68)
Buy-in: €300
Limit Triple Draw, Deuce to Seven - 6-Handed (Event #69)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em Day 1 (Event #70)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Win the Button Turbo (Event #71)
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - Super Knockout Turbo (Event #73)
Buy-in: €200
Deuces Wild Quack Quack Half a Rack Turbo (Event #74)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #75)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Double Board (Event #83)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout (Event #85)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo Knockout (Event #84)
Buy-in: €2,000
Quadruple Stud - 6-Handed (Event #82)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Seniors Event (Event #80)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - EPT High Roller
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - PokerStars Open Flight 1A
Buy-in: €200
No Limit Hold'em (Event #81)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo (Event #92)
Buy-in: €300
Pot Limit Omaha - 3-2-1 Turbo (Event #94)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo Win the Button 6-Handed (Event #93)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Antes Only All-In or Fold (Event #91)
Buy-in: €100
Chess and NLH Mixed Tournament (Event #90)
Buy-in: €200
Pot Limit Omaha - Hi/Lo 8-Handed (Event #89)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - 8-Handed Deepstack Day 1 (Event #88)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Seniors Event Day 1 (Event #87)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo Edition of the EPT Main Event (Event #95)
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - 8-Handed Turbo Knockout (Event #96)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Turbo 6-Handed (Event #97)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo 6-Handed (Event #98)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #99)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Super Hyper Turbo (Event #100)
Buy-in: €1,000

The Hendon Mob