Lịch trình các sự kiện

October 18 - 29, 2016  Vị trí: The Casino at Portomaso, Portomaso
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - 8 Handed Day 1 (Event #1)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - IPT Main Event
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #11)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em (Event #10)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - PokerStars Cup Day 1A (Event #9)
Buy-in: €300
Pot Limit Omaha - Turbo 8 Handed (Event #6)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #5)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - IPT Main Event Day 1A (Event #4)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - PokerStars Cup
Buy-in: €300
No Limit Hold'em (Event #12)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo (Event #14)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #23)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - High Roller
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #16)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - 8 Handed Day 1 (Event #17)
Buy-in: €25,000
Pot Limit Omaha - Hi/Lo Turbo (Event #18)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - Flipout (Event #20)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Flipout (Event #21)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Weekend Warrior Day 1 (Event #29)
Buy-in: €200
H.O.R.S.E. (Event #27)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Seniors (Event #26)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - IPT High Roller Day 1 (Event #25)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - IPT High Roller
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #30)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - Hi/Lo Turbo (Event #35)
Buy-in: €1,500
No Limit Hold'em - Turbo Big Ante (Event #39)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #34)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Seniors Day 1 (Event #36)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Womens Event (Event #37)
Buy-in: €200
H.O.R.S.E. - Dealer's Choice (Event #38)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - EPT Main Event Day 1A (Event #33)
Buy-in: €5,000
Mixed Event - No Limit Hold'em/Chess (Event #32)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - EPT Main Event
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Right to Play Charity Event (Event #41)
Buy-in: €150
Limit Omaha - Hi/Lo (Event #46)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - 8 Handed Day 1 (Event #44)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #48)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed (Event #47)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em (Event #45)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo Bounty (Event #56)
Buy-in: €1,000
Media Event (Event #100)
Buy-in: €20
No Limit Hold'em - Turbo (Event #55)
Buy-in: €300
Pot Limit Omaha - Turbo (Event #54)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Day 1 (Event #53)
Buy-in: €2,000
O.E. - Stud Hi/Lo / Omaha Hi/Lo (Event #52)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - 8 Handed Day 1 (Event #51)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #50)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #58)
Buy-in: €1,000
Pot Limit Omaha - 8 Handed (Event #59)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo High Hand Instant Win (Event #60)
Buy-in: €300
Limit Stud - Hi/Lo (Event #61)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Day 1 (Event #62)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - Turbo (Event #64)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo Win the Button (Event #65)
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #66)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #74)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - PokerStars Open
Buy-in: €200
No Limit Hold'em - Turbo Deuces Wild (Event #73)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - PokerStars Open Day 1A (Event #72)
Buy-in: €200
Quadruple Stud 7 Stud High / 7 Stud Hi/Lo / 7 Stud Razz / 7 Super Stud Hi/Lo 6 Handed (Event #71)
Buy-in: €500
Pot Limit Omaha - Day 1 (Event #70)
Buy-in: €1,000
No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed Day 1 (Event #69)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #68)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - EPT High Roller
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #75)
Buy-in: €1,500
Pot Limit Dealer's Choice - 4/5/6 Card Omaha / 4/5/6 Omaha Hi/Lo (Event #76)
Buy-in: €500
No Limit Hold'em - Turbo Bounty 8 Handed (Event #77)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #78)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - EPT Main Event Turbo (Event #79)
Buy-in: €300
No Limit Hold'em - Turbo Bounty 8 Handed (Event #80)
Buy-in: €10,000
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #81)
Buy-in: €2,000
No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #82)
Buy-in: €5,000
No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #83)
Buy-in: €100
No Limit Hold'em - Super Hyperturbo (Event #84)
Buy-in: €1,000

The Hendon Mob