Lịch trình các sự kiện

September 21 - 29, 2018  Vị trí: Sochi Casino and Resort, Sochi
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - Deep Stack Day 1A (Event #1)
Buy-in: 18,000 RUB
No Limit Hold'em - Deep Stack Day 1B (#1)
Buy-in: 18,000 RUB
No Limit Hold'em - Deep Stack Day 2 (#1)
Buy-in: 18,000 RUB
No Limit Hold'em - Turbo (Event #2)
Buy-in: 13,200 RUB
Pot Limit Omaha (Event #3)
Buy-in: 13,200 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi Main Event (#4)
Buy-in: 6,600 RUB
No Limit Hold'em - Deep Stack Day 3 (#1)
Buy-in: 18,000 RUB
No Limit Hold'em - Bounty (Event #5)
Buy-in: 18,000 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi Main Event (#6)
Buy-in: 6,600 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi Main Event (#7)
Buy-in: 13,200 RUB
Pot Limit Omaha (Event #8)
Buy-in: 33,000 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi Main Event (#9)
Buy-in: 6,600 RUB
EPT Open Sochi Main Event
Buy-in: 132,000 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi Main Event (#12)
Buy-in: 13,200 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi Main Event (#11)
Buy-in: 13,200 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi Main Event Day 1A (Event #10)
Buy-in: 132,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi Main Event Day 1B (#10)
Buy-in: 132,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi Main Event Day 1C (#10)
Buy-in: 132,000 RUB
No Limit Hold'em Satellite to Event #14 (#13)
Buy-in: 3,300 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi Main Event Day 2 (#10)
Buy-in: 132,000 RUB
No Limit Hold'em - Day 1A (Event #14)
Buy-in: 33,000 RUB
No Limit Hold'em - Day 1B (#14)
Buy-in: 33,000 RUB
No Limit Hold'em Satellite to EPT Open Sochi High Roller (#15)
Buy-in: 13,200 RUB
EPT Open Sochi High Roller
Buy-in: 258,000 RUB
No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup Day 1B (#17)
Buy-in: 13,200 RUB
No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup Day 1A (Event #17)
Buy-in: 13,200 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi High Roller Day 1 (Event #16)
Buy-in: 258,000 RUB
No Limit Hold'em - Day 2 (#14)
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi Main Event Day 3 (#10)
Buy-in: 132,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi Main Event Final Day (#10)
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Open Sochi High Roller Final Day (#16)
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - Sochi Poker Cup Final Day (#17)
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - Turbo (Event #18)
Buy-in: 33,000 RUB
No Limit Hold'em - Turbo (Event #19)
Buy-in: 6,600 RUB

The Hendon Mob