Lịch trình các sự kiện

August 21 - September 02, 2018  Vị trí: Casino Barcelona, Barcelona
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Lmiit Hold''em - Cash Qualifier (Event #2)
Buy-in: €120
No Limit Hold'em - Turbo Qualifier (Event #1)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #3)
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em - EPT National (Event #4)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #5)
Buy-in: €10,300
EPT National (Event #4) - Day 1B
Buy-in: €1,100
EPT National (Event #4) - Day 1C
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #5) - Day 2
Buy-in: €0
EPT National (Event #4) - Day 1D
Buy-in: €1,100
EPT National (Event #4) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #5) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Seniors (Event #6)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #7)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - High Roller Turbo Qualifier (Event #8)
Buy-in: €10,200
No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #9)
Buy-in: €100,000
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #10)
Buy-in: €1,100
EPT Cup (Event #7) - Day 1C
Buy-in: €550
EPT Cup (Event #7) - Day 1B
Buy-in: €550
Seniors (Event #6) - Day 2
Buy-in: €0
EPT National (Event #4) - Day 3
Buy-in: €0
EPT National (Event #4) - Final
Buy-in: €0
EPT Cup (Event #7) - Final
Buy-in: €0
Super High Roller (Event #9) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National High Roller (Event #11)
Buy-in: €2,200
EPT National High Roller (Event #11) - Day 1B
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Qualifier (Event #12)
Buy-in: €550
Super High Roller (Event #9) - Final
Buy-in: €0
EPT National High Roller (Event #11) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #13)
Buy-in: €5,300
No Limit Hold'em - Turbo Qualifier (Event #14)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Turbo Qualifier (Event #15)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Qualifier (Event #16)
Buy-in: €5,200
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #18)
Buy-in: €2,150
EPT Main Event (Event #13) - Day 1B
Buy-in: €5,300
No Limit Hold'em (Event #17)
Buy-in: €50,000
EPT Main Event (Event #13) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #19)
Buy-in: €2,200
Pot Limit Omaha (Event #20)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em (Event #19) - Day 1B
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Turbo Qualifier (Event #21)
Buy-in: €2,700
EPT Main Event (Event #13) - Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #19) - Day 2
Buy-in: €0
Pot Limit Omaha (Event #20) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #22)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em (Event #23)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - Turbo Qualifier (Event #24)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - PSPC Qualifier (Event #25)
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #29)
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em (Event #28)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - High Roller (Event #27)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em (Event #23) - Final
Buy-in: €0
EPT Main Event (Event #13) - Day 4
Buy-in: €0
Pot Limit Omaha (Event #26)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #31)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em (Event #28) - Day 1C
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #30)
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em (Event #28) - Day 1B
Buy-in: €550
High Roller (Event #27) - Day 2
Buy-in: €0
Pot Limit Omaha (Event #26) - Final
Buy-in: €0
EPT Main Event (Event #13) - Day 5
Buy-in: €0
EPT Main Event (Event #13) - Final
Buy-in: €0
High Roller (Event #27) - Final
Buy-in: €0
Deepstack (Event #30) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #31) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Turbo (Event #32)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em (Event #28) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Turbo (Event #33)
Buy-in: €1,625
No Limit Hold'em - Turbo (Event #34)
Buy-in: €5,200

The Hendon Mob