Lịch trình các sự kiện

March 20 - 29, 2019  Vị trí: Sochi Casino and Resort, Sochi
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
Satellite to EPT National (Event #2)
Buy-in: 8,750 RUB
Satellite to EPT National (Event #1)
Buy-in: 8,750 RUB
Satellite to EPT National (Event #3)
Buy-in: 17,500 RUB
No Limit Hold'em - EPT National (Event #4)
Buy-in: 77,000 RUB
Pot Limit Omaha (Event #5)
Buy-in: 18,200 RUB
EPT National (Event #4) - Day 1B
Buy-in: 77,000 RUB
Satellite to EPT National (Event #6)
Buy-in: 17,500 RUB
EPT National (Event #4) - Day 1C
Buy-in: 77,000 RUB
No Limit Hold'em - Bounty (Event #7)
Buy-in: 18,200 RUB
Satellite to Main Event (Event #8)
Buy-in: 43,440 RUB
Satellite to Main Event (Event #9)
Buy-in: 21,700 RUB
Satellite to Main Event (Event #11)
Buy-in: 43,440 RUB
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #10)
Buy-in: 18,200 RUB
EPT National (Event #4) - Day 2
Buy-in: 77,000 RUB
EPT National (Event #4) - Final
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - Main Event (Event #12)
Buy-in: 191,800 RUB
Pot Limit Omaha (Event #13)
Buy-in: 32,200 RUB
Deepstack Event #10 - Final
Buy-in: 0 RUB
Satellite to Main Event (Event #14)
Buy-in: 21,700 RUB
Satellite to Main Event (Event #15)
Buy-in: 21,700 RUB
Main Event (Event #12) - Day 1B
Buy-in: 191,800 RUB
Main Event (Event #12) - Day 1C
Buy-in: 191,800 RUB
Main Event (Event #12) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - (Event #16)
Buy-in: 70,000 RUB
Satellite to High Roller (Event #17)
Buy-in: 42,000 RUB
Main Event (Event #12) - Day 3
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - (Event #16) Day 2
Buy-in: 0 RUB
Pot Limit Omaha (Event #18)
Buy-in: 32,200 RUB
No Limit Hold'em - High Roller (Event #19)
Buy-in: 371,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #20)
Buy-in: 18,200 RUB
EPT Cup (Event #20) - Day 1B
Buy-in: 18,200 RUB
EPT Cup (Event #20) - Day 1C
Buy-in: 18,200 RUB
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #21)
Buy-in: 70,000 RUB
High Roller (Event #19) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
Main Event (Event #12) - Day 4
Buy-in: 0 RUB
Main Event (Event #12) - Day 5
Buy-in: 0 RUB
Deepstack (Event #21) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
High Roller (Event #19) - Day 3
Buy-in: 0 RUB
EPT Cup (Event #20) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - (Event #22)
Buy-in: 12,600 RUB
No Limit Hold'em - (Event #23)
Buy-in: 32,200 RUB

The Hendon Mob