Lịch trình các sự kiện

April 25 - May 04, 2019  Vị trí: Monte Carlo Bay Hotel & Resort, Monte Carlo
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em (Event #2)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Freezeout (Event #1)
Buy-in: €1,100
French National Championship Qualifier (Event #3)
Buy-in: €260
No Limit Hold'em - French National Championship (Event #4) Day 1A
Buy-in: €1,100
Event #1 Day 2
Buy-in: €1,100
Event #2 Day 2
Buy-in: €10,300
Pot Limit Omaha (Event #5)
Buy-in: €550
French National Championship Qualifier (Event #6)
Buy-in: €130
EPT Super High Roller Qualifier (Event #7)
Buy-in: €10,200
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #8)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - French National Championship (Event #4) Day 1B
Buy-in: €1,100
Event #2 Final Day
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Super High Roller (Event #9)
Buy-in: €100,000
No Limit Hold'em - French National Championship (Event #4) Day 1C
Buy-in: €1,100
EPT Main Event Satellite (Event #10)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em - French National Championship High Roller (Event #11)
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout (Event #14)
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #13) Day 1A
Buy-in: €330
EPT Main Event Satellite (Event #12)
Buy-in: €600
EPT Super High Roller Day 2
Buy-in: €0
French National Championship Day 2
Buy-in: €0
French National Championship Final Day
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #15) Day 1A
Buy-in: €5,300
EPT Super High Roller Final Day
Buy-in: €100,000
French National Championship High Roller Final Day
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em (Event #16)
Buy-in: €25,000
EPT Main Event Main Event Satellite (Event #17)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #13) Day 1B
Buy-in: €330
EPT Main Event Main Event Satellite (Event #18)
Buy-in: €600
€50,000 Qualifier #20 - (Event #19)
Buy-in: €5,200
No Limit Hold'em - Freezeout (Event #23)
Buy-in: €2,150
Pot Limit Omaha (Event #21)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #20)
Buy-in: €50,000
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #15) Day 1B
Buy-in: €5,300
EPT Cup Day 2
Buy-in: €330
EPT Main Event Day 2
Buy-in: €5,300
Event #21 Day 2
Buy-in: €1,100
Pot Limit Omaha - High Roller (Event #24)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em (Event #25)
Buy-in: €2,200
€25,000 Qualifier #30 or #36 (event #26)
Buy-in: €2,700
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Win The Button (Event #27)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout (Event #28)
Buy-in: €10,200
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Win The Button (Event #34)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #33) Day 1A
Buy-in: €330
No Limit Hold'em (Event #32)
Buy-in: €1,100
H.O.R.S.E (Event #31)
Buy-in: €550
Event #25 Final Day
Buy-in: €2,200
€25,000 Qualifier #30 or #36 (event #29)
Buy-in: €2,700
EPT Main Event Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #30)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #33) Day 1C
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout (Event #37)
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em (Event #36)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #35)
Buy-in: €2,200
Event #32 Final Day
Buy-in: €1,100
EPT High Roller Day 2
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #33) Day 1B
Buy-in: €330
EPT Main Event Day 4
Buy-in: €0
EPT Main Event Day 5
Buy-in: €0
EPT High Roller Final Day
Buy-in: €0
Event #33 Day 2
Buy-in: €0
Event #35 Final Day
Buy-in: €0
Event #36 Final Day
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em (Event #38)
Buy-in: €220
No Limit Hold'em (Event #39)
Buy-in: €10,200
No Limit Hold'em (Event #40)
Buy-in: €3,200
No Limit Hold'em - Super Hyper Turbo (Event #41)
Buy-in: €1,100

The Hendon Mob