Lịch trình các sự kiện

October 02 - 11, 2020  Vị trí: Sochi Casino and Resort, Sochi
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - EPT National (Event #1) Day 1A
Buy-in: 77,000 RUB
Satellite to EPT National (Event #3)
Buy-in: 8,750 RUB
Satellite to EPT National (Event #4)
Buy-in: 15,400 RUB
Satellite to EPT National (Event #2)
Buy-in: 8,750 RUB
Satellite to EPT National (Event #5)
Buy-in: 15,400 RUB
No Limit Hold'em - EPT National (Event #1) Day 1B
Buy-in: 77,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT National (Event #1) Day 1C
Buy-in: 77,000 RUB
Pot Limit Omaha (Event #6)
Buy-in: 38,500 RUB
No Limit Hold'em - EPT National (Event #1) Day 2
Buy-in: 0 RUB
Pot Limit Omaha (Event #6) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - Bounty (Event #7)
Buy-in: 23,100 RUB
Satellite to EPT Main Event (Event #8)
Buy-in: 19,950 RUB
No Limit Hold'em - EPT National (Event #1) Day 3
Buy-in: 0 RUB
Satellite to EPT Main Event (Event #11)
Buy-in: 39,900 RUB
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #10)
Buy-in: 38,500 RUB
Satellite to EPT Main Event (Event #9)
Buy-in: 19,950 RUB
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #10) - Final
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 1A
Buy-in: 175,000 RUB
Bounty Satellite to EPT Main Event (Event #13)
Buy-in: 19,905 RUB
Satellite to EPT Main Event (Event #14)
Buy-in: 39,900 RUB
Satellite to EPT Main Event (Event #15)
Buy-in: 39,900 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 1B
Buy-in: 175,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 1C
Buy-in: 175,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
Satellite to EPT High Roller (Event #18)
Buy-in: 38,500 RUB
Satellite to Event #17
Buy-in: 8,705 RUB
No Limit Hold'em (Event #17)
Buy-in: 77,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 3
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em (Event #17) - Final
Buy-in: 0 RUB
Satellite to EPT High Roller (Event #18)
Buy-in: 38,500 RUB
Pot Limit Omaha - Bounty (Event #20)
Buy-in: 38,500 RUB
No Limit Hold'em - High Roller (Event #21)
Buy-in: 371,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #22) Day 1A
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #22) Day 1B
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #22) Day 1C
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #23)
Buy-in: 77,000 RUB
No Limit Hold'em - High Roller (Event #21) - Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 4
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event (Event #12) - Day 5
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - High Roller (Event #21) - Day 3
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #23) Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #22) Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em (Event #24)
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em (Event #25)
Buy-in: 38,500 RUB
No Limit Hold'em - EPT National Day 1A (Event #1)
Buy-in: 77,000 RUB
EPT National Satellite (Event #4)
Buy-in: 17,500 RUB
EPT National Satellite (Event #2)
Buy-in: 8,750 RUB
EPT National Satellite (Event #3)
Buy-in: 8,750 RUB
No Limit Hold'em - EPT National Day 1B (Event #1)
Buy-in: 77,000 RUB
EPT National Satellite (Event #5)
Buy-in: 17,500 RUB
No Limit Hold'em - EPT National Day 1C (Event #1)
Buy-in: 77,000 RUB
Pot Limit Omaha Day 1 (Event #6)
Buy-in: 38,500 RUB
EPT National Day 2
Buy-in: 0 RUB
Pot Limit Omaha Day 2
Buy-in: 38,500 RUB
No Limit Hold'em - Bounty (Event #7)
Buy-in: 23,100 RUB
EPT Sochi Main Event Satellite (Event #8)
Buy-in: 19,950 RUB
EPT Sochi Main Event Satellite (Event #9)
Buy-in: 19,950 RUB
EPT Sochi Main Event Satellite (Event #11)
Buy-in: 39,900 RUB
No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #10)
Buy-in: 38,500 RUB
EPT National Day 3
Buy-in: 0 RUB
Deep Stack Day 2
Buy-in: 0 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event Day 1A (Event #12)
Buy-in: 175,000 RUB
EPT Sochi Main Event Satellite (Event #13)
Buy-in: 19,950 RUB
EPT Sochi Main Event Satellite (Event #14)
Buy-in: 39,900 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event Day 1B (Event #12)
Buy-in: 175,000 RUB
EPT Sochi Main Event Satellite (Event #15)
Buy-in: 39,900 RUB
No Limit Hold'em - EPT Sochi Main Event Day 1C (Event #12)
Buy-in: 175,000 RUB
EPT Sochi Main Event Day 2
Buy-in: 175,000 RUB
EPT High Roller - Satellite (Event #18)
Buy-in: 42,000 RUB
Event #17 Satellite (Event #16)
Buy-in: 8,750 RUB
No Limit Hold'em (Event #17)
Buy-in: 77,000 RUB
EPT Sochi Main Event Day 3
Buy-in: 175,000 RUB
Event #17 Final Day
Buy-in: 77,000 RUB
EPT High Roller - Satellite (Event #19)
Buy-in: 42,000 RUB
Pot Limit Omaha - Bounty (Event #20)
Buy-in: 38,500 RUB
No Limit Hold'em - EPT High Roller Day 1 (Event #21)
Buy-in: 371,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1A (Event #22)
Buy-in: 23,100 RUB
EPT High Roller Day 2
Buy-in: 371,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1C (Event #22)
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em - Deep Stack Day 1 (Event #23)
Buy-in: 77,000 RUB
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1B (Event #22)
Buy-in: 23,100 RUB
EPT Sochi Main Event Day 4
Buy-in: 175,000 RUB
EPT Sochi Main Event Day 5
Buy-in: 175,000 RUB
EPT High Roller Day 3
Buy-in: 371,000 RUB
Deep Stack Day 2
Buy-in: 77,000 RUB
EPT Cup Day 2
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em (Event #24)
Buy-in: 23,100 RUB
No Limit Hold'em (Event #25)
Buy-in: 38,500 RUB

The Hendon Mob