Lịch trình các sự kiện

December 06 - 17, 2019  Vị trí: Hilton Prague Hotel, Prague
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em Day 1 (Event #2)
Buy-in: €1,100
Qualifier to EPT National (Event #3)
Buy-in: €130
No Limit Hold'em - 8-Handed Day 1 (Event #1)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #7)
Buy-in: €1,100
Qualifier to EPT National (Event #6)
Buy-in: €250
Qualifier to EPT National (Event #5)
Buy-in: €130
NLH 8-Handed Day 2
Buy-in: €0
NLH Freezeout Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National Day 1A (Event #4)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT National Day 1B (Event #4)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #8)
Buy-in: €25,000
Qualifier to EPT Super High Roller (Event #9)
Buy-in: €5,200
No Limit Hold'em - EPT National Day 1C (Event #4)
Buy-in: €1,100
Qualifier to EPT Main Event (Event #10)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1B (Event #11)
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout (Event #14)
Buy-in: €2,100
Qualifier to EPT Main Event (Event #13)
Buy-in: €600
No Limit Hold'em - EPT Super High Roller Day 1 (Event #12)
Buy-in: €50,000
EPT National Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Cup Day 1A (Event #11)
Buy-in: €330
EPT National Day 3
Buy-in: €0
EPT Super High Roller Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National High Roller Day 1 (Event #15)
Buy-in: €2,200
EPT Cup Day 2
Buy-in: €0
Qualifier to EPT Main Event (Event #16)
Buy-in: €1,200
Qualifier to EPT Main Event (Event #17)
Buy-in: €600
EPT National Day 4
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Prague Main Event Day 1A (Event #18)
Buy-in: €5,300
EPT National High Roller Final Day
Buy-in: €0
EPT Super High Roller Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #19)
Buy-in: €10,200
Qualifier to EPT Main Event (Event #20)
Buy-in: €1,200
Qualifier to EPT Main Event (Event #21)
Buy-in: €600
Qualifier to NLH 25K Event #23 (Event #22)
Buy-in: €2,700
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #25)
Buy-in: €2,100
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #26)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em (Event #23)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - EPT Prague Main Event Day 1B (Event #18)
Buy-in: €5,300
Pot Limit Omaha Day 1 (Event #24)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT Prague Main Event Day 2 (Event #18)
Buy-in: €5,300
Pot Limit Omaha Final Day
Buy-in: €0
Pot Limit Omaha (Event #28)
Buy-in: €5,200
No Limit Hold'em Day 1 (Event #27)
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Weekend Deep Stack Day 1A (Event #29)
Buy-in: €330
Turbo Qualifier to NLH 25K Event #31 (Event #30)
Buy-in: €2,700
NLH Event #27 Final Day
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Weekend Deep Stack Day 1C (Event #29)
Buy-in: €330
Qualifier to EPT High Roller Event #36 (Event #33)
Buy-in: €1,150
No Limit Hold'em Day 1 (Event #32)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #31)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - Weekend Deep Stack Day 1B (Event #29)
Buy-in: €330
EPT Main Event Day 3
Buy-in: €0
H.O.R.S.E. (Event #35)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout (Event #39)
Buy-in: €2,100
No Limit Hold'em (Event #38)
Buy-in: €330
No Limit Hold'em Day 1 (Event #37)
Buy-in: €1,100
Weekend Deep Stack Final Day
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Prague High Roller Day 1 (Event #36)
Buy-in: €10,300
NLH Event #32 Final Day
Buy-in: €0
Qualifier to EPT High Roller Event #36 (Event #34)
Buy-in: €1,100
EPT Main Event Day 4
Buy-in: €0
EPT Main Event Day 5
Buy-in: €0
NLH Freezeout Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Prague High Roller Day 2 (Event #36)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - Deep Stack Day 1 (Event #40)
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Win The Button Turbo (Event #41)
Buy-in: €330
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #42)
Buy-in: €1,100
EPT Main Event Final Day
Buy-in: €0
NLH Deep Stack Day 2
Buy-in: €0
EPT High Roller Final Day
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Turbo (Event #43)
Buy-in: €220

The Hendon Mob