Lịch trình các sự kiện

January 17 - February 05, 2018  Vị trí: Crown Casino, Melbourne
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em - Opening Event (Event #1) Flight 1
Buy-in: 1,025 AUD
H.O.R.S.E. (Event #2)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event (Event #1) Flight 2
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event (Event #1) Flight 3
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Opening Event (Event #1) Flight 4
Buy-in: 1,025 AUD
Opening Event - Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Holdem - Shot Clock Shootout (Event #3)
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha (Event #4)
Buy-in: 1,025 AUD
Opening Event - Day 3
Buy-in: 0 AUD
No Limit Holdem - Mix Max (Event #5)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Holdem - Six Max (Event #6)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Holdem - Accumulator (Event #8) Flight 1
Buy-in: 1,025 AUD
8 Game Mixed Event (Event #7)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Holdem - Accumulator (Event #8) Flight 2
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Holdem - Accumulator (Event #8) Flight 3
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - $25,000 Challenge (Event #9)
Buy-in: 24,000 AUD
Accumulator - Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Holdem Bounty Event (Event #10)
Buy-in: 1,500 AUD
$25,000 Challenge - Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Main Event (Event #11) Flight 1
Buy-in: 10,000 AUD
Accumulator - Day 3
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - $50,000 Challenge (Event #12)
Buy-in: 48,500 AUD
No Limit Holdem Terminator (Event #13)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - Main Event (Event #11) Flight 2
Buy-in: 10,000 AUD
Hyper Turbo No Limit Holdem 10/10/10 (Event #14)
Buy-in: 1,025 AUD
$50,000 Challenge - Day 2
Buy-in: 0 AUD
No Limit Hold'em - Main Event (Event #11) Flight 3
Buy-in: 10,000 AUD
No Limit Holdem/Pot Limit Omaha (Event #15)
Buy-in: 1,025 AUD
Main Event - Day 2
Buy-in: 0 AUD
Pot Limit Omaha Hi-Lo (Event #16)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Holdem (Event #17)
Buy-in: 2,250 AUD
Main Event - Day 3
Buy-in: 0 AUD
The Aussie Millions Tournament of Champions (Event #18)
Buy-in: 1,025 AUD
Pot Limit Omaha (Event #19)
Buy-in: 2,250 AUD
Main Event - Day 4
Buy-in: 0 AUD
No Limit Holdem - Six MaxShot Clock (Event #20)
Buy-in: 2,250 AUD
No Limit Holdem -
Buy-in: 1,300 AUD
No Limit Holdem - Six Max (Event #22)
Buy-in: 4,700 AUD
$50,000 Challenge - Final Table
Buy-in: 0 AUD
Deep Freeze - Day 2
Buy-in: 0 AUD
Main Event - Final Table
Buy-in: 0 AUD
No Limit Holdem - Turbo Shot Clock (Event #23)
Buy-in: 1,025 AUD
No Limit Hold'em - $100,000 Challenge (Event #24)
Buy-in: 98,000 AUD
Deep Freeze - Day 3
Buy-in: 0 AUD
Pot Limit Omaha (Event #25)
Buy-in: 4,700 AUD
No Limit Holdem - Shot Clock Teams (Event #26)
Buy-in: 1,025 AUD
$100,000 Challenge - Day 2
Buy-in: 0 AUD

The Hendon Mob