Lịch trình các sự kiện

October 21 - 31, 2015  Vị trí: The Casino at Portomaso, Portomaso
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
#5 No Limit Hold'em Hyperturbo
Buy-in: €200
#6 No Limit Hold'em Win The Button - 6 Handed
Buy-in: €5,000
#7 Pot Limit Omaha - 8 Handed
Buy-in: €500
#9 No Limit Hold'em Malta Poker Cup - Flight 1A
Buy-in: €300
#10 No Limit Hold'em Turbo
Buy-in: €1,000
#11 No Limit Hold'em Hyperturbo
Buy-in: €500
#4 No Limit Hold'em IPT Main Event - Day 1A
Buy-in: €1,000
#16 No Limit Hold'em - High Roller - Single Re-Entry - 8 Handed - Day 1
Buy-in: €25,000
#20 No Limit Hold'em Flipout
Buy-in: €100
#19 No Limit Hold'em Flipout
Buy-in: €100
#18 No Limit Hold'em Flipout
Buy-in: €100
#17 Omaha Hi/Lo - Turbo
Buy-in: €200
#15 No Limit Hold'em Turbo
Buy-in: €500
#26 No Limit Hold'em Flipout
Buy-in: €100
#30 No Limit Hold'em Hyperturbo
Buy-in: €500
#28 No Limit Hold'em Flipout
Buy-in: €100
#27 No Limit Hold'em Flipout
Buy-in: €100
#25 Quintuple Stud - 7 Stud High, 7 Stud Hi/Lo, 7 Stud Razz, 7 Super Stud Hi/Lo, 5 Stud High - 6 Han
Buy-in: €500
#24 No Limit Hold'em - Womens Event
Buy-in: €200
#23 No Limit Hold'em IPT High Roller - Day 1
Buy-in: €2,000
#32 No Limit Hold'em EPT Main Event - Day 1A
Buy-in: €5,000
#33 No Limit Hold'em Turbo
Buy-in: €500
#34 Mix - NL , NL 2 -7 Single Draw, PL Omaha, PL 2-7 Double Draw - 6 Handed
Buy-in: €5,000
#35 No Limit Hold'em Senior's Event
Buy-in: €200
#36 HORSE Dealer's Choice
Buy-in: €500
#37 No Limit Hold'em Turbo - Big Ante
Buy-in: €1,000
#41 No Limit Hold'em - High Roller - 8 Handed - Single Re-entry - Single Day Event
Buy-in: €10,000
#42 No Limit Hold'em Turbo - 8 Handed
Buy-in: €2,000
#44 No Limit Hold'em Turbo
Buy-in: €1,000
#50 No Limit Hold'em Hyperturbo Bounty
Buy-in: €1,000
#49 No Limit Hold'em Turbo
Buy-in: €300
#48 Pot Limit Omaha - Turbo
Buy-in: €500
#46 Quintuple Draw - A-5 Triple, 2-7 Triple, Badugi, Badacey, Badeucey - 6 Handed
Buy-in: €500
#45 10 Game Mix
Buy-in: €5,000
#47 No Limit Hold'em - Day 1
Buy-in: €2,000
#52 No Limit Hold'em Turbo - Four Blinds
Buy-in: €500
#53 Pot Limit Omaha - 8 Handed
Buy-in: €5,000
#54 Stud Hi/Lo & Omaha Hi/Lo
Buy-in: €500
#55 No Limit Hold'em - Single Re-Entry - Day 1
Buy-in: €1,000
#57 No Limit Hold'em Turbo - Win the Button
Buy-in: €200
#58 No Limit Hold'em Hyperturbo
Buy-in: €5,000
#63 Dealer's Choice - All Split Pot Games
Buy-in: €500
#65 No Limit Hold'em Hyperturbo
Buy-in: €1,000
#64 No Limit Hold'em Turbo - Unlimited Rebuys - Deuces Wild - (€50 Rebuys)
Buy-in: €100
#62 Pot Limit Omaha - Day 1
Buy-in: €1,000
#61 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed - Day 1
Buy-in: €10,000
#60 No Limit Hold'em - Flight 1A
Buy-in: €300
#66 No Limit Hold'em - 6 Handed
Buy-in: €1,500
#67 No Limit Hold'em Crazy Pineapple - Turbo
Buy-in: €200
#68 Sextuple Omaha - 4 card, 5 card, 6 card Omaha and Omaha Hi/Lo
Buy-in: €500
#70 No Limit Hold'em Turbo Bounty - 8 Handed
Buy-in: €1,000
#71 No Limit Hold'em Friday Frankenstack - Day 1
Buy-in: €200
#72 No Limit Hold'em Hyperturbo
Buy-in: €2,000
#73 No Limit Hold'em Not Your Mummies Main Event Turbo
Buy-in: €300
#74 No Limit Hold'em Six Handed Spooky Stack Turbo
Buy-in: €5,000
#75 No Limit Hold'em Terrifying Transylvanian Turbo - 6 Handed
Buy-in: €2,000
#76 No Limit Hold'em Haunted Hyperturbo
Buy-in: €100

The Hendon Mob