Lịch trình các sự kiện

August 20 - September 01, 2019  Vị trí: Casino Barcelona, Barcelona
Ngày tháng Sự kiện Buy-in:
No Limit Hold'em (Event #2)
Buy-in: €250
Qualifier to EPT National (Event #3)
Buy-in: €130
Qualifier to EPT National (Event #4)
Buy-in: €250
No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #5)
Buy-in: €2,150
Qualifier to Main Event (Event #1)
Buy-in: €1,150
No Limit Hold'em (Event #2) - Final
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #7)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6) Day 1B
Buy-in: €1,100
Qualifier to EPT National (Event #8)
Buy-in: €250
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6) Day 1C
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #7) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6) Day 1D
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #14)
Buy-in: €2,150
Qualifier to EPT Super High Roller (Event #13)
Buy-in: €10,200
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #12)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em Seniors 50+ (Event #10)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #7) - Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6) Day 2
Buy-in: €0
Qualifier to Main Event (Event #11)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6) Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em Seniors 50+ (Event #10) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #12) Day 1B
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #15)
Buy-in: €100,000
Qualifier to Main Event (Event #16)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #12) Day 1C
Buy-in: €550
No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #17)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em - EPT National (Event #6) Day 4
Buy-in: €0
Qualifier to Main Event (Event #18)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em Short Deck (Event #20)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - EPT National High Roller (Event #19) Day 1B
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #15) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National High Roller (Event #19)
Buy-in: €2,200
Qualifier to Main Event (Event #18)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em - EPT Cup (Event #12) Day 2
Buy-in: €0
Qualifier to €50,000 Event (Event #27)
Buy-in: €5,200
Qualifier to Main Event (Event #26)
Buy-in: €1,200
Qualifier to Main Event (Event #25)
Buy-in: €600
No Limit Hold'em (Event #24)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22)
Buy-in: €5,300
Qualifier to Main Event (Event #23)
Buy-in: €1,200
No Limit Hold'em Short Deck (Event #20) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT National High Roller (Event #19) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #15) Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22) Day 1B
Buy-in: €5,300
No Limit Hold'em (Event #28)
Buy-in: €50,000
No Limit Hold'em (Event #29)
Buy-in: €2,150
Pot Limit Omaha (Event #30)
Buy-in: €10,300
Qualifier to €25,000 Event (Event #33)
Buy-in: €2,700
No Limit Hold'em (Event #32)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em (Event #31)
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22) Day 3
Buy-in: €0
Qualifier to High Roller (Event #39)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em Short Deck (Event #38)
Buy-in: €1,100
Qualifier to High Roller (Event #37)
Buy-in: €1,150
No Limit Hold'em (Event #36)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #34)
Buy-in: €25,000
H.O.R.S.E (Event #35)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #31) Day 2
Buy-in: €0
Pot Limit Omaha (Event #30) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #44)
Buy-in: €2,150
No Limit Hold'em (Event #41) - Day 1B
Buy-in: €550
Qualifier to High Roller (Event #40)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em Short Deck (Event #38) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #43)
Buy-in: €10,300
No Limit Hold'em (Event #41)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em (Event #36) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22) Day 4
Buy-in: €0
Pot Limit Omaha (Event #42)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #46)
Buy-in: €25,000
No Limit Hold'em Hyper Turbo (Event #47)
Buy-in: €1,100
No Limit Hold'em (Event #41) - Day 1D
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #45)
Buy-in: €2,200
No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #43) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #41) - Day 1C
Buy-in: €550
Pot Limit Omaha (Event #42) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22) Day 5
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #22) Day 6
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #43) Day 3
Buy-in: €0
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #45) Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #41) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #46) - Day 2
Buy-in: €0
No Limit Hold'em (Event #48)
Buy-in: €550
No Limit Hold'em - Six Handed (Event #49)
Buy-in: €10,200
No Limit Hold'em - Six Handed (Event #50)
Buy-in: €3,200
No Limit Hold'em - Super Hyper Turbo(Event #51)
Buy-in: €1,100

The Hendon Mob